Rekrutacja do gimnazjum

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Gimnajum w Ptaszkowej

 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum są przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i legitymują się świadectwem jej ukończenia.
 2. Do klas pierwszych Dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów z obwodu Gimnazjum oraz tylu uczniów spoza obwodu, na ile pozwalają warunki organizacyjne.
 3. W sytuacji, gdy liczba podań spoza obwodu jest większa od liczby miejsc, o przyjęciu uczniów decyduje komisja rekrutacyjna złożona z Dyrektora, jako przewodniczącego oraz wychowawców przydzielonych do klas pierwszych, która ustala listę przyjętych uwzględniając kolejno:
  • wyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia klasy szóstej,
  • lepszy wynik sprawdzianu po klasie szóstej,
  • sprawy losowe ( dojazd i inne).
 4. Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do ukończenia Gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
 5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

Zgłoszenie do klasy pierwszej gimnazjum można otrzymać w sekretariacie szkoły.